Workshops Casa Amiga 2015

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Workshops Casa Amiga 2015

1)    Workshop voor jongeren
Aantal personen die geholpen zijn                   203
Verleende diensten                                            768

Doel
Informatie, oriëntatie en tools aanreiken aan jongeren  zodat zij beter in staat zijn beslissingen te nemen in persoonlijke situaties , in het gezin en in de maatschappij, niet gewelddadige alternatieven vanuit een perspectief van gendergelijkheid.
Bij de jongeren ruimte creëren voor vrijheid van meningsuiting.
Hen bewust maken van het belang van  een perspectief van gendergelijkheid en dit toe te kunnen passen op al hun relaties.
De factor geweld en de acceptatie van een gewelddadige relatie bij jongeren wegnemen.
Nuttige tools aanreiken om externe spanningen  zonder geweld naar zichzelf of naar anderen te trotseren.
Demystificeren van de seksualiteit en  de beoefening  bij jongeren en hun omgeving.
Het toepassen van assertiviteit in de behandelde thema's.
Bevorderen van zelfkennis  en evenwicht vanuit biologisch, psychologisch en sociaal perspectief.

Doelgroep
Jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar.


2) Workshop voor ouders        

Aantal personen die geholpen zijn           375
Verleende Diensten                                 1204

Doel
Begrip  en een goede verstandhouding creëren tussen ouders en kinderen voor een volledige integratie in het gezin en de maatschappij.
Het toepassen en ontwikkelen van opvoedmethodes  zonder geweld en d.m.v. assertieve communicatie.
Het identificeren van geweld in al haar vormen (fysiek, seksueel, psycho emotioneel, verbaal, economisch)
Ouders kennis bijbrengen over  de echtgeno(o)t(e), de ontwikkelingsfases, de gezinsdynamiek.
Analyse van en confrontatie met de eigen situatie door verandering van houding. 

Doelgroep
Vaders ,moeders en kinderen die een zo goed mogelijke ontwikkeling nastreven en zo een volledige mogelijke integratie in het gezin en de maatschappij.


3) Workshop zelfrespect

Aantal personen die geholpen zijn           114
Verleende diensten                                   322

Doel
Tools aanreiken voor zelfkennis en reflectie aan vrouwen  voor hun eigenwaarde en waakzaamheid; demystificatie van  vervormde ideeën om zelfrespect  te herwinnen. Ruimte creëren voor herkenning en een gevoel van lotsverbondenheid tussen vrouwen. 

Doelgroep
Vrouwen die in situaties van huiselijk geweld leven/hebben geleefd.

Termen en definities
Zelfrespect – Een waardebepalend gevoel van ons wezen, van wie zij zijn, van het geheel van lichamelijke, mentale en spirituele kenmerken die onze persoonlijkheid vormen.
Dit gevoel kan men leren, veranderen en verbeteren vanaf 5-6 jaar, als wij een een beeld gaan vormen van hoe anderen ons zien: ouders, leerkrachten, vriendjes en vriendinnetjes, enz. , en door de ervaringen die we opdoen.


4) Workshop spelenderwijs leren

Aantal personen die geholpen zijn           136
Verleende diensten                                      423

Doel
De minderjarigen de nodige tools aanreiken om het hoofd te bieden aan risicovolle situaties en om te gaan met emoties veroorzaakt door seksueel misbruik.
Vaders en moeders oriënteren  aangaande kindermisbruik en hun relatie met minderjarigen.
Minderjarigen hun lichaam leren kennen en de  gevoelens die zij kunnen ondervinden.
Bepalen op welke plekken de minderjarige op ongepaste wijze is aangeraakt.
Ervoor  zorgen dat de minderjarige netwerken vormt waar hij/zij steun krijgt en alternatieve handelingen leert die een mogelijk seksueel misbruik voorkomen.
De minderjarige helpen zijn/haar gevoelens en emoties op eigen wijze  te uiten in de groep
Het zelfrespect/eigenwaarde van de kinderen versterken.

Doelgroep
Kinderen tot 8 jaar.

Termen en definities
Seksueel misbruik– alle seksuele handelingen tussen twee personen zonder  toestemming van een van hen. Dit kan zijn tussen volwassenen, een volwassene en een minderjarige of tussen minderjarigen.


5) Spelworkshop voor kinderen

Aantal personen die geholpen zijn           136
Verleende diensten                                            423

Doel       
Jongeren oriënteren en tools aanreiken die hen in staat stellen het hoofd te bieden aan risicovolle situaties, en emoties te hanteren na een ervaring met seksueel misbruik.
Ouders oriënteren over kindermisbruik en over hun relatie met minderjarigen.
Minderjarigen hun lichaam leren kennen en de  gevoelens die zij kunnen ondervinden.
Bepalen op welke plekken de minderjarige op ongepaste wijze is aangeraakt.
Ervoor  zorgen dat de minderjarige netwerken vormt waar hij/zij steun krijgt en alternatieve handelingen leert die een mogelijk seksueel misbruik voorkomen.
De minderjarige helpen zijn/haar gevoelens en emoties op eigen wijze  te uiten in de groep.
Het zelfrespect/eigenwaarde van de kinderen versterken. 

Doelgroep
Kinderen van 8 tot 12 jaar.

Termen en definities
Seksueel misbruik– alle seksuele handelingen tussen twee personen zonder  toestemming van een van hen. Dit kan zijn tussen volwassenen, een volwassene en een minderjarige of tussen minderjarigen.

 

6) Workshop zelfbeheersing      

Aantal personen die geholpen zijn           71
Verleende diensten                                      258

Doel
Ruimte bieden aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk en/of seksueel geweld. Vertrouwelijk en zeer professioneel, zodat zij uiting kunnen geven aan hun emoties.
De vrouwen tools bieden  om hun rechten te doen gelden.
Ruimte bieden aan deze vrouwen zodat zij het geweld en de vicieuze cirkels van geweld herkennen.
De vrouwen begeleiden in hun emotionele proces. 

Doelgroep
Vrouwen boven de 18 die in gewelddadige situaties leven/hebben geleefd.

 

7) Lezing huiselijk geweld               

Aantal personen die geholpen zijn           225

Doel
Strategieën en tools aanbieden  ter herkenning van de verschillende soorten geweld en bewustwording t.a.v. de fysieke en emotionele gevolgen  voor diegenen die het ondergaan, alsmede het bepalen van alternatieven voor  'empowerment'.
Het herkennen van misvattingen omtrent het gedrag van vrouwen en mannen.
Het kunnen vaststellen of iemand in het gezin slachtoffer is (geweest) van geweld.
Het kunnen vaststellen van geweld tegen echtgeno(o)t(e), kinderen of een ander familielid.
Het uiten van ervaringen op het gebied van geweld en het leren van de ervaringen van anderen.
Het leren kennen van ieders rechten. 

Doelgroep
Vrouwen en mannen die slachtoffer zijn geweest van geweld. 

Termen en definities
Geweld – Onnatuurlijke handelwijze, met gebruik van excessieve kracht. Onterechte actie waarbij iemand beledigd of benadeeld wordt. Lichamelijke dwang uitgeoefend tegen een persoon om zijn/haar wil te breken en hem/haar te dwingen iets te doen. Het bewust gebruik maken van lichamelijk geweld of macht, effectief of dreigend, tegen zichzelf of tegen een ander, tegen een groep of gemeenschap waarmee waarschijnlijk schade wordt toegebracht, psychologisch letsel, met ontwikkelingsstoornissen of ontberingen en zelfs de dood tot gevolg (WHO). Het is een vorm van gedrag die wordt aangeleerd en opgebouwd, moedwillig, terugkerend, het komt voort uit de zucht naar macht en onderdrukking en meestal  verergert het als het niet op tijd gestopt wordt.  (OPM.: er zijn ook andere definities voor huiselijk geweld).

 

8) Lezing vrouwenrechten              

Aantal personen die geholpen zijn           256

Doel
Het opvoeden en bewust maken van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld aangaande hun rechten vanuit het perspectief van gendergelijkheid om hen krachtiger te maken en alternatieven van handelen te bieden.

De vrouwen informeren over hun rechten vanuit een feministisch perspectief, gebaseerd op de Conventie van  Belém do Pará, 1994.
Bij de vrouwen een bewustzijn van gendergelijkheid creëren.
De vooruitgang van de rol van de vrouw in de geschienis beschrijven.
Vrouwen bewust maken van de mogelijkheid tot aangifte voor een leven zonder geweld.

Doelgroep
Vrouwen die enige vorm van geweld hebben ondergaan.

Termen en definities
Recht – de normatieve en institutionele orde van het menselijk gedrag in de maatschappij geïnspireerd door rechtvaardigheidsbeginselen, gebaseerd op bestaande maatschappelijke verhoudingen die hun inhoud en aard bepalen. M.a.w. het geheel van normen dat de samenleving reguleert en ons in staat stelt persoonlijke conflicten op te lossen.

 

9) Lezing burgerlijk en strafrecht        

Aantal personen die geholpen zijn           248

Doel
De volwassen deelnemers inzicht geven in de wetten die hen beschermen zodat zij weten wat hun rechten en plichten zijn volgens de wet, en de juridische consequenties van verschillende situaties, handelingen en nalatigheden.
In het bijzonder: de cliënt met juridische informatie helpen zodat hij/zij zich bewust is van de beslissingen voor, tijdens en na een proces.  

Doelgroep
Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Termen en definities
Huiselijk geweld –(Art.190 Wetb. van Strafrecht) Er zal een gevangenisstraf opgelegd worden van 6 maanden tot 6 jaar, alsmede de ontneming van de rechten op de passiva van die persoon, aan een ieder die zijn macht aanwendt voor fysieke verbale psycho emotionele of seksuele dominantie, onderdrukking, controle of agressie van een lid van het gezin, in of buiten de gezinswoning of van iemand met wie er een civiele of band bestaat, of bestaan heeft, door vriendschap huwelijk of concubinaat, of met wie een liefdesrelatie bestaat.

 

10) Platica Derechos Sexuales y Reproductivos    

Aantal personen die geholpen zijn           240

Doel
De deelnemers motiveren hun lichaam te waarderen w.b.t. seksualiteit, en hier uitdrukking aan te geven, alsmede hen bewust te maken van het recht vrij te kunnen beslissen over het gebruik van de meest geschikte methode van anticonceptie, waardoor de kwaiteit van leven binnen de relatie verbetert.

Doelgroep           
Vrouwen boven de 18

 

11) Lezingen in de maatschappij             

Aantal personen               5.765

Doel
Mogelijkheden en ruimte creëren voor bewustwording over geweld en de gevolgen van geweld.

Doelgroep
Lezingen in openbare ruimtes, b.v. assembagefabrieken, scholen, buurtcentra enz. Thema's: huiselijk geweld, seksueel misbruik van kinderen, kindermishandeling, gendergelijkheid, persoonlijke motivatie, seksualiteit, geweld tussen geliefden en pesten.

De lezingen worden gegeven aan jongeren en volwassenen.    

 

12) Marionettentheater 

Aantal personen               7.639   

Doel
Op een speelse manier via het marionettenspel "Mijn spiegel" voor de kinderen  het thema kindermishandeling behandelen en via de voorstelling "Mijn lichaam is van mij" het thema  seksueel kindermisbruik. Beide voorstellingen zijn interactief met nadruk op preventie en respect voor hun rechten.  

Doelgroep
Kinderen in de kleuterleeftijd of lagere school leeftijd.                                                                                         

Termen en definities
Kindermishandeling– elk  opzettelijk fysiek of psychische leed dat toegebracht wordt aan een minderjarige, door de ouders of verzorgers, als resultaat van fysieke seksuele of emotionele handelingen of door verwaarlozing, omissie of onder dwang en dat de normale fysieke en psychische ontwikkeling van het kind in gevaar  brengen.

 

13) Speelse dynamiek        

Aantal personen                                 1.399

Doel
Door middel van spel leren kinderen over de rechten van het kind, de waardering van hun lichaam en het voorkomen van geweld.

Doelgroep
In scholen of in buurthuizen, voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

14) Workshops in de maatschappij           

Aantal personen                                 802

Doel
Reikt de nodige tools aan voor leerkrachten door bewustwording en heropvoeding  in onderwerpen die gerelateerd zijn aan preventie van geweld en seksueel misbruik van kinderen. Hierdoor leren zij mogelijke gevallen van mishandeling  te herkennen en op een juiste manier door te verwijzen naar Casa Amiga.

Doelgroep
Leerkrachten van de basisschool en kinderopvangverblijven.