Verslag van de Hesterlezing - Nieuwsbrief 4

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Verslag van de Hesterlezing - Nieuwsbrief 4

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/cd62474526ae4a8e0ce7dba64/images/logo2011_klein.png


https://gallery.mailchimp.com/cd62474526ae4a8e0ce7dba64/images/DSC_0017.JPGhttps://gallery.mailchimp.com/cd62474526ae4a8e0ce7dba64/images/DSC_0010.JPG

Deze avond werd gefaciliteerd door Spui25, bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

We kunnen terugzien op een inspirerende avond, met Minister Frans Timmermans, Wil Pansters, Pablo Gamez , Edwin Koopman en natuurlijk Arsène van Nierop. Een boeiende avond onder de vakkundige, ontspannen leiding van Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer.

In de prachtige zaal van Het theater van het Woord in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam mochten we ongeveer 200 bezoekers welkom heten. Onder de vele vrienden van de stichting Hester, bevond zich ook een delegatie van de Mexicaanse ambassade, de hoofdredacteur en een groepmedewerkers van de Wereldomroep, een van de zusters  Franciscanessen van Heythuyzen, een afvaardiging van Amnesty International, een vertegenwoordiger van Peace Brigades International, een vertegenwoordiger van Mama Cash en een afvaardiging van Mexicanos en Holanda Unidos por la Democracia.

Gerdi Verbeet opende de avond en gaf daarna Arsène het woord. Zij vertelde in het kort over het ontstaan en de doelstelling van de stichting Hester. 
Daarna kreeg Minister Timmermans het woord.
 

Lezing Minister Frans Timmermans

Schending van vrouwenrechten komt overal in de wereld voor. Ook in Nederland is nog steeds ongelijkheid tussen man en vrouw, bijvoorbeeld in betaling van gelijke arbeid, maar er is de afgelopen decennia veel veranderd. Verandering is dus mogelijk.https://gallery.mailchimp.com/cd62474526ae4a8e0ce7dba64/images/DSC_0009ecf7f70920f3f802aa.JPG
Vrouwen spelen overal in de wereld een heel grote rol in de strijd om vrede en gerechtigheid.
Vrouwen hebben een prominente rol gespeeld in de Arabische lente, maar toen de eerste successen behaald waren werden vrouwen teruggestuurd naar huis. Binnenkort zal er weer gesproken worden over het houden van een vredesconferentie over Syrië. Nederland stelt als eis dat er een groot aantal vrouwen aan de onderhandelingstafel zitten. Mocht die eis niet ingewilligd worden, dan zal Nederland naast deze conferentie een parallelle conferentie organiseren voor vrouwen. Vrouwen moeten meebeslissen, aldus Timmermans.
Het beleid van de Nederlandse regering heeft op het gebied
van mensenrechten drie speerpunten: 

  • bescherming en ondersteuning van mensenrechtenverdedigers;
  • gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders;
  • gelijke rechten voor vrouwen gericht op politieke participatie en het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

Enkele uitspraken van de minister:
'Mannen moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Feminicide (geweld tegen vrouwen) moet ons fascineren. Het geweld is vaak
excessief, ook in Nederland. Alsof men de vrouw als vrouw wil uitwissen en weggooien als een tissue. Cultuurveranderingen zijn mogelijk! Het ministerie Buitenlandse Zaken
komt op voor vrouwen en wil hen helpen.


De minster uitte zijn grote bewondering voor het werk van Arsène, haar niet aflatende strijd voor gerechtigheid en tegen straffeloosheid. Hij bewonderde haar onvoorwaardelijke steun aan Casa Amiga waar slachtoffers en nabestaanden worden opgevangen en waar zij kunnen leren zich te weer te stellen tegen dit geweld. Hij sprak zijn grote bewondering uit voor het feit dat zij als moeder van een  dochter die werd vermoord, zo’n grote steun kan zijn voor deze Mexicaanse moeders in dezelfde situatie. Arsène omarmt Mexico letterlijk en voert tegelijkertijd samen met deze vrouwen strijd tegen het onrecht dat hen in dit land wordt aangedaan. Niet de opgeheven vinger op afstand, maar inzet in de lokale activiteiten, de strijd van onderaf.
Hester wordt hierdoor nooit vergeten. Zij heeft voor altijd een plek in ons hart en in het hart van deze vrouwen.
De Nederlandse regering zal Casa Amiga structureel blijven ondersteunen en zal naast de stichting Hester blijven staan.

Desert Flower 
Hierna leidde Pablo Gamez van de Wereldomroep de indrukwekkende documentaire in die hij maakte van de reis naar Mexico die Arsène en Roeland eind oktober maakten getiteld Desert Flower. De documentaire is te zien op www.Hester.nu. Uit deze documentaire blijkt heel duidelijk dat de impact van de aanwezigheid van Arsène in Mexico groot is.

Projecten Mexico met eigen ogen
Na deze documentaire vertelde Arsène over haar ervaringen in Mexico en over de stichting Hester, nu 15 jaar na de dood van Hester. Zij vertelde over de projecten die de stichting Hester financiert en over de resultaten daarvan.
             

Het project Crisishulp

  • ruim 3500 personen ontvingen crisishulp                          https://gallery.mailchimp.com/cd62474526ae4a8e0ce7dba64/images/DSC_0003ce2131.JPG
  • ruim 600 personen doorliepen de cursus burgerrechten
  • 1400 personen ontvingen rechtsbijstand
  • 6330 jongeren en volwassenen kregen voorlichting hoe geweld te vermijden
  • 550 leerkrachten kregen deze voorlichting
  • 650 personen volgen therapie naar aanleiding van geweld

                                                                                                                                                                                                                            

Er is een bibliotheek opgericht bij Casa Amiga.

Naast deze projecten betaalt de stichting het salaris van een psychologe en een pedagoge.

Er kwam een cursus zelfverdediging voor vrouwen, een idee van vrienden van de stichting. Tijdens hun bezoek aan Ciudad Juárez was dit het eerste dat Roeland en Arsène te zien kregen. Moeders kwamen met hun dochters, ze leerden stompen en schoppen en vertelden daarna hun verhaal over angst en over hoe ze die overwonnen.

Tijdens het bezoek van Roeland en Arsène  aan Mexico, organiseerde de Nederlandse ambassade een speciale Hesterlunch. Arsène vertelde dat uitgenodigd waren een aantal nabestaanden van slachtoffers, vrouwenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van de overheid. Met een groep van 40 mensen, verdeeld over vier tafels werd nagedacht hoe de rechten van vrouwen in de toekomst verbeterd zouden kunnen worden.
De uitkomsten van deze gesprekken sluiten naadloos aan op de doelstelling van de stichting Hester: het probleem van de aanhoudende reeks vrouwenmoorden in Mexico aan de kaak stellen op verschillende plaatsen.
Arsène vertelde ook over de vertaling van haar boek in het Spaans door Ingrid de Vries en over het belang daarvan voor de vrouwen in Mexico.


Paneldiscussie
Vervolgens schoven de panelleden aan voor een discussie.https://gallery.mailchimp.com/cd62474526ae4a8e0ce7dba64/images/DSC_0019.JPG
In het panel zaten Wil Pansters, Hoogleraar Latijns Amerika Universiteit van Utrecht tevens directeur Mexican study centre Groningen, Pablo Gámez , journalist bij de Wereldomroep, Edwin Koopman correspondent Latijns-Amerika en Arsène.

Als eerste kwam aan de orde het verschil in terminologie tussen moorden, vrouwenmoorden en feminicide.
De discussie in Mexico verzandt in wat waaronder valt. De bedoeling was met dit onderscheid duidelijkheid te scheppen en gericht actie te kunnen ondernemen, maar op dit moment is er meer onduidelijkheid ontstaan. Arsène benadrukte nogmaals dat de Europese Commissie voor de Mensenrechten wel degelijk een definitie heeft gegeven.

Tweede onderwerp was de cultuur. Is cultuur veranderbaar? In het panel werd betoogd dat cultuur niet veranderbaar is van bovenaf. Cultuur is alleen beïnvloedbaar van onderaf. Een goed voorbeeld hiervan is wat Casa Amiga probeert te doen met jonge meisjes en jongens. De voorlichting en trainingen die zij geven kunnen de cultuur die deze kinderen in hun omgeving meekrijgen beïnvloeden, maar er is een lange weg te gaan. Daarnaast is er ook een politieke cultuur.

Derde onderwerp betrof Mexico als rechtsstaat. Hoe is het mogelijk dat zo weinig daders opgepakt en veroordeeld worden.
Basis voor deze rechteloosheid is angst. Er zijn netwerken, elitaire groepen die elkaar beschermen. Zij kunnen wegkomen met misdaden omdat ze afgeschermd worden. Zij plaatsen zich hiermee boven de wet en ondermijnen de rechtsstaat, die daardoor niet meer kan functioneren. Als voorbeeld werd gegeven het grote aantal moorden op advocaten.
Het vertrouwen in het rechtssysteem is weg. Slechts 22% van de moorden wordt bij de politie gemeld. De politie heeft het te druk met het beschermen van grote instellingen zoals banken en overheidsgebouwen.

Vierde onderwerp betrof de mensenrechten organisaties in Mexico zelf. Zijn die er, hoe vergaat het deze organisaties? Arsène vertelde dat die organisaties er zeker zijn. Belangrijk is dat deze organisaties nu samenwerken terwijl ze dat bij haar vorige bezoek aan Mexico helemaal niet deden en ook niet wilden. In Ciudad Juárez werken nu verschillende organisaties op het gebied van vrouwenrechten nauw samen. Daardoor kunnen zij veel meer bereiken. 

Het vijfde onderwerp was de persvrijheid in Mexico.
Officieel is er persvrijheid, maar het is gevaarlijk te schrijven over zaken als vrouwenmoorden, straffeloosheid  en rechteloosheid van slachtoffers. Gevolg is dat journalisten zelfcensuur toepassen uit angst. Social media, twitter, facebook en blogs nemen de rol van journalisten over.  

Ten slotte werd gesproken over het belang van het laten horen van een stem over deze vrouwenmoorden vanuit het buitenland. Arsène vertelde dat ze in Mexico steeds te horen kreeg dat ze door moest gaan, dat ze moest blijven komen en dat bijvoorbeeld de uitgave van haar boek in het Spaans van enorme betekenis is voor alle slachtoffers en nabestaanden van geweld tegen vrouwen die daarmee een stem krijgen. Ook het werk van de Nederlandse ambassade is van grote betekenis. 
Slachtoffers voelen zich gesteund. Door de vasthoudendheid van Arsène is nu bijvoorbeeld bereikt dat de verjaringstermijn van de moord op Hester niet meer 2014 is, maar 2033. Dat geeft hoop voor de Mexicaanse nabestaanden.

Mexicaanse ambassade aan het woord
Als laatste vroeg Lourdes Suinaga, medewerker van de Mexicaanse ambassade in Nederland het woord. Zij verontschuldigde de ambassadeur die heel graag had willen komen en betuigde van harte haar medeleven met de familie van Nierop en beklemtoonde dat de zaak Hester volle aandacht heeft. Arsène mocht altijd een beroep op hen doen.
Zij onderkende dat veel moorden onopgelost blijven in Mexico en dat er zaken mis zijn. Een verbetering is dat de verantwoordelijkheid van de politie van deelstaatniveau naar Federaal niveau is gegaan. Dit zou de aanpak van de moordzaken efficiënter maken.
Zij zei dat er een speciale commissie in het leven is geroepen en dat van alle zaken die door die commissie behandeld zijn 64% is opgelost.

Tot slot
Na deze discussie sloot Gerdi Verbeet de bijeenkomst.
Het was een avond met diepgang waarin de stichting Hester de noodzaak van haar bestaan ruimschoots heeft aangetoond.

U als donateur en trouwe vriend van de stichting Hester maakt het ons mogelijk dat ook wij het komende jaar ons werk weer kunnen voortzetten. 
De problematiek waar we ons voor inzetten en aandacht voor vragen blijft iedere dag weer belangrijk. Wij danken u van harte voor uw steun die we in 2013 mochten ontvangen. In 2014 richten we ons vooral op het project Tweede Kans Onderwijs voor de vrouwen die therapie hebben gelopen bij Casa Amiga. Ze kunnen dit onderwijs in de veilige omgeving van Casa Amiga volgen. Om dit tot een succes te brengen hebben we u als trouwe supporters hard nodig! 

 

 

 follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend 

Bedankt vrienden van de stichting Hester !
Donaties ten behoeve van de stichting Hester worden zeer gewaardeerd.
Een eenmalige bijdrage aan stichting Hester is altijd welkom.
Ook bestaat de mogelijkheid per automatische incasso te betalen.
ABN AMRO: NL37 ABNA 0400 9284 42ING: NL40 INGB 0005 3084 98
Ten name van stichting Hester, Den Haag

Namens het bestuur, Arsène van Nierop


Copyright © 2013 stichting Hester, All rights reserved.

U kunt de stichting Hester ook in uw testament op nemen. 
De stichting Hester is door de belastingdienst erkend als ANBI(algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.